ஆகஸ்ட்
Dr அப்துல் உஸ்மான் லதிப் ஆராதனை (19)
திதி சாந்தினி ஆராதனை 
(25)
குருஜி பிறந்த நாள் 
(31)

அக்டோபர்
ந்ருஸிம்ஹ சண்டி யக்னம்  (10)

டிசம்பர்  - ஜனவரி
மஹா யக்னம் - அஹோபிலம் 
(Dec 26 - Jan 02)
 
முக்கிய நாட்குறிப்பு
 
Copyright © 2015 Sri Jwala Trust, Chennai