ஜூலை
குரு பூர்ணிமா  (19)
மஹரிஷி ராஜர் ஆராதனை 
(27)

ஆகஸ்ட்
Dr அப்துல் உஸ்மான் லதிப் ஆராதனை (19)
திதி சாந்தினி ஆராதனை 
(25)
குருஜி பிறந்த நாள் 
(31)
 
முக்கிய நாட்குறிப்பு
 
Copyright © 2015 Sri Jwala Trust, Chennai