டிசம்பர்  - ஜனவரி (Dec 26 - Jan 02)
மஹா யக்னம் - அஹோபிலம் 
Dec 26 - Dec 29
யாக சாலா பிரவேசம்
கலச ஸ்தாபனம், யாக சாலா சுத்தி
மந்த்ர / தந்த்ர பிரதிஷ்டா
Dec 30
அக்னி முகம்
பிரதம பூர்ணாஹுதி
Dec 31
துவிதீய பூர்ணாஹுதி

Jan 1, 2017
மகா பூர்ணாஹுதி
Jan 2
கலசாபிஷேகம் & கல்யாணம்
 
முக்கிய நாட்குறிப்பு
 
Copyright © 2015 Sri Jwala Trust, Chennai